Katalog informacij javnega značaja
 
 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Osnovna šola Sveta Ana
Naslov: Sveta ana 14, 2233 SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH
Telefon: +386 2 729 58 70
Telefaks: +386 2 729 58 78

Odgovorna oseba: Boris Mlakar (ravnatelj)
Telefon: +386 2 729 58 72
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Datum prve objave kataloga: 01.02.2013
Datum zadnje spremembe: *na dnu dokumenta

Spletni naslov kataloga: http://www.sveta-ana.org/katalog-informacij.html
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika dostopna v tajništvu zavoda

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda

C/ 18.120 - Drugo tiskanje
C/ 32.400 - Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
G/ 47.610 - Trgovina na drobno v specializiranih  prodajalnah s knjigami
G/ 47.621 - Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/ 47.622 - Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi  potrebščinami
G/ 47.630 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah  z glasbenimi in video zapisi
G/ 47.650 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah  z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G/ 47.8   - Trgovina na drobno na stojnicah in na tržnicah
G/ 47.890 - Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah  z drugim blagom
G/ 47.990 - Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,stojnic in tržnic
H/ 49.39  - Drugi kopenski potniški promet
H/ 49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet
I/ 56.102 - Okrepčevalnice in podobni obrati
I/ 56.210 - Priložnostna priprava in dostava jedi
I/ 56.290 - Druga oskrba z jedmi
J/ 58.140 - Izdajanje revij in druge periodike
J/ 58.190 - Drugo založništvo
J/ 62.090 - Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
L/ 68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N/ 82.190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/ 82.300 - Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/ 85.100 - Predšolska vzgoja
P/ 85.200 - Osnovnošolsko izobraževanje
P/ 85.5   - Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P/ 85.590 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P/ 85.600 - Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R/ 90.010 - Umetniško uprizarjanje
R/ 90.040 - Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/ 91.011 - Dejavnost knjižnic
R/ 93.110 - Obratovanje športnih objektov
R/ 93.190 - Druge športne dejavnosti
R/ 93.2   - Druge dejavnosti za prosti čas.
R/ 93.299 - Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S/ 94.200 - Dejavnost sindikatov

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: /

Organigram zavoda:

Organigram OŠ Sv.Ana

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA

SVETA ANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOŠKO-STROKOVNO PODROČJE

 

 

UPRAVNO-GOSPODARSKO

PODROČJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATIČNA

ŠOLA

 

 

PODRUŽNICNA

ŠOLA

 

 

MATIČNA ŠOLA

PODRUŽNICA LOKAVEC

 

 

 

 

 

 

delež

 

 

delež

 

 

 

 

 

 

 

UČITELJ

 

1. RAZ.

 

 

1./2./3. RAZ.

 

VODSTVENA DELA

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a,b

1,90

 

1./2./ 3. komb.oddel.

1,175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RAZ.

 

 

4. / 5.  RAZ.

 

RAVNATELJ

1,00

 

 

 

 

 

 

 

2.a

1,02

 

4. / 5.komb.oddel.

1,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.RAZ.

 

 

 

 

POM. RAVNATELJA

1,0

 

 

 

 

 

 

 

3.a

1,075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČITELJ

 

4. RAZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

VODJA PODRUŽNICE

 

 

 

4.a

1,075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RAZ.

 

 

 

 

RAČUN.-ADMINIST. DELA

 

 

 

 

 

 

 

 

5.a,b

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RAZ.

 

 

 

 

POSLOVNI SEKRETAR

1,0

 

 

 

 

 

 

 

6.a

1,25

 

 

 

RAČUNOVODJA

1,0

 

 

 

 

UČITELJ

 

7. RAZ.

 

 

 

 

KNJIGOVODJA V

0,18

 

 

 

 

 

 

 

7.a,b

2,81

 

 

 

ADMINISTRATOR V

0,18

 

 

 

 

 

 

 

8. RAZ.

 

 

 

 

TEHNIČNA DELA

 

 

 

 

 

 

 

 

8.a,b

2,86

 

 

 

HIŠNIK

1,0

 

HIŠNIK – 0,1

 

 

 

9. RAZ.

 

 

 

 

KUHAR

1

 

KUHAR – 0

 

 

 

9.a

1,43

 

 

 

KUH. POMOČNIK

1,5

 

ČISTILEC – 0

DRUGI STR. DEL.

 

RAČUNALNIKAR

0,30

 

 

 

ČISTILEC

3,0

 

GOSPODINJEC – 1,0

 

 

LABORANT

0,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

org. šol. prehr.

org. preh.

0,057

0,083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČITELJ OPB

 

1.-5. raz. 4 skup.

2,28

 

1.-5. raz.

0,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČITELJ JUV

 

1. raz. 1 skup.

0,30

 

1.-5. raz. 1.skup.

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠOL.SVETOV.DEL.

 

PEDAGOG

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČITELJ DSP

3,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNJIŽNICA

 

KNJIŽNIČAR

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Boris Mlakar (ravnatelj)
Telefon: +386 2 729 58 72
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

 • Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveta Ana
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev šole
 • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti
 • Pravilnik o dodelitvi nagrad in priznanj Osnovne šole Sveta Ana
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Sveta Ana
 • Pravilnik o ugotavljanju delovne uspešnosti na delovnih mestih Osnovne šole Sveta Ana  
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o blagajniškem poslovanju
 • Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Osnovni šoli Sveta Ana
 • Poslovnik o delu sveta Osnovne šole Sveta Ana
 • Poslovnik sveta staršev Osnovne šole Sveta Ana
 • Kodeks ravnanja in obnašanja na Osnovni šoli Sveta Ana
 • Podrobnejši kriteriji in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi
 • Podrobnejši kriteriji in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šolske prehrane
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja

Državni predpisi

 • Zakon o zavodih Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o osnovni šoli
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o javnih naročilih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
 • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji v OŠ
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Zakonodaja dostopna na: Register predpisov Republike Slovenije

Predpisi EU

Zakonodaja dostopna na: Evropski register predpisov

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlog predpisov: Državni register predlogov predpisov s področja  izobraževanja, znanosti, kulture in športa:

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt (LDN)
 • Letni program dela
 • Letno poročilo
 • Finančni načrt

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
 • Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v sodni register
 • Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
 • Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano prehrano, šolo v naravi
 • Postopek za dodelitev statusa učencev
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin - izpis podatkov iz evidenc
 • Postopki na osnovi pritožb zaposlenih
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis učencev v prvi razred
 • Vpis učencev iz drugih šole
 • Prešolanje učencev v druge šole ali vzgojno izobraževalne zavode Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Odločanje o pritožbah

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc:

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Šolski koledar za posamezno šolsko leto

 • Urniki oddelkov za posamezno šolsko leto
 • Cenik prehranskih storitev za posamezno šolsko leto
 • Kompleti učbenikov iz učbeniškega sklada

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Informacij so dostopne dostopna preko spletnega naslova: http://www.sveta-ana.org
 • Informacije so dostopne tudi vsak delavnik na sedežu šole
Zadnja posodobitev Sreda, 30 Januar 2013 10:11
 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Zakonodaja od nas zahteva, da vas vprašamo za dovoljenje. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh?

EU Cookie Directive Module Information